Skip to content

Dożylna blokada płytek krwi z Cangrelor podczas PCI ad

2 lata ago

529 words

Ponadto testowano silniejsze doustne blokery receptora ADP i stwierdzono, że jeszcze bardziej zmniejszają one skutki niedokrwienia, ale także zwiększają częstość krwawień.11-15 Dlatego też może być stosowany jeszcze skuteczniejszy środek dożylny z szybkim początkiem i szybkim przesunięciem działania. pożądana kombinacja ochrony przed niedokrwieniem bez nadmiernego ryzyka krwawienia. Cangrelor (The Medicines Company) jest adenozynowym analogiem trifosforanu, który w sposób odwracalny wiąże się i hamuje receptor ADP P2Y12. Okres półtrwania wynosi od 3 do 6 minut, a po podaniu w bolusie i infuzji szybko i konsekwentnie hamuje płytki w wysokim stopniu, z normalizacją czynności płytek krwi w ciągu 60 minut po odstawieniu. W badaniu Cangrelor versus Standard Therapy, w celu uzyskania optymalnego postępowania z hamowaniem płytek (CHAMPION) PLATFORM, które opisujemy tutaj, zbadaliśmy skuteczność kangreloru w porównaniu z placebo podawanym pacjentom podczas PCI, u pacjentów w grupie placebo, którzy następnie otrzymywali dawkę nasycającą 600 mg klopidogrelu pod koniec rewaskularyzacji i pacjenci z grupy kangreloru otrzymujący 600 mg klopidogrelu na końcu infuzji. Wyniki badania CHAMPION PCI 16, w którym porównywano stosowanie kangreloru z użyciem 600 mg klopidogrelu podanym na początku procedury PCI, również opisano w tym wydaniu czasopisma.
Metody
Pacjenci
Rysunek 1. Rycina 1. Rekrutacja i wyniki w populacji zmodyfiko- wanej populacji, która zamierza leczyć. Wszyscy chorzy, którzy zostali poddani randomizacji, otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku i przeszli przezskórną interwencję wieńcową (PCI) zostali włączeni do zmodyfikowanej populacji, która miała zamiar leczyć. Wszystkie analizy skuteczności pierwotnych i wtórnych punktów końcowych zostały wykonane w tej populacji. Populacja bezpieczeństwa obejmowała wszystkich pacjentów, którzy otrzymali co najmniej jedną dawkę badanego leku. Przeprowadzono także analizy zamiaru leczenia. STEMI oznacza zawał mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST.
Łącznie 5362 pacjentów, którzy wyrazili zgodę, było zarejestrowanych w 218 ośrodkach w 18 krajach od października 2006 r. Do maja 2009 r. Pacjenci zostali poddani randomizacji zgodnie z podwójnie ślepą próbą kontrolowaną placebo, podwójną sztuczną postacią otrzymującą krętrelor (w 30 .g na kilogram masy ciała i wlew 4 .g na kilogram na minutę) lub bolus i infuzję placebo na czas trwania procedury PCI, z minimalnym czasem trwania infuzji wynoszącym 2 godziny i maksymalnie 4 godziny. Pacjenci w grupie przyjmującej kangrelor otrzymywali 600 mg klopidogrelu po zakończeniu wlewu kangreloru, a ci z grupy placebo otrzymali 600 mg klopidogrelu po zakończeniu procedury (Figura 1).
Kryteria włączenia do badania obejmowały wiek co najmniej 18 lat, diagnostyczna angiografia wieńcowa ujawniająca co najmniej jedną zmianę miażdżycową podlegającą PCI z implantacją stentu lub bez niej oraz dowody zawału mięśnia sercowego bez uniesienia odcinka ST lub niestabilnej dławicy piersiowej. Pacjenci ze stabilną dławicą początkowo kwalifikowali się na początku badania przed zmianą protokołu. Rozpoznanie zawału mięśnia sercowego z uniesieniem odcinka ST wymagało poziomu troponiny I lub troponiny T wyższego niż górny limit prawidłowego zakresu w ciągu 24 godzin przed randomizacją (lub jeśli wyniki troponiny były wówczas niedostępne, poziom kinazę kreatynowo-mięsną [CK-MB] izoenzym, która była wyższa niż górna granica normalnego zakresu)
[patrz też: fabdent, bilirubina calkowita, diagmed dąbrowa tarnowska ]

0 thoughts on “Dożylna blokada płytek krwi z Cangrelor podczas PCI ad”

Powiązane tematy z artykułem: bilirubina calkowita diagmed dąbrowa tarnowska fabdent