Skip to content

Ich wlasciwe funkcjonowanie stanowi warunek wlasciwego rozwoju sprawnosci intelektualnych czlowieka

2 lata ago

484 words

Ich właściwe funkcjonowanie stanowi warunek właściwego rozwoju sprawności intelektualnych człowieka, niezbędnych instrumentów do uzyskiwania informacji zapewniających mu prawidłowe przystosowanie do jego środowiska. Dlatego też analiza procesów poznawczych z punktu widzenia ich dynamiki jest tak istotnym zadaniem współczesnej psychologii. POTRZEBA KONTAKTU EMOCJONALNEGO l. KONCEPCJA POPĘDU STADNEGO JANA MAZURKIEWICZA Zanim przystąpię do szczegółowego omówienia potrzeby kontaktu emocjonalnego, której zaspokajanie daje w wyniku uspołecznione formy zachowania się, poświęcę trochę miejsca koncepcji popędu stadnego, która stanowiła dla mnie punkt wyjścia w rozważaniach nad tym zagadnieniem. J. Mazurkiewicz, we wspomnianej już pracy pt. Wstęp do psychofizjologii, uznał popęd stadny za podstawowy element wszelkich zjawisk psychicznych związanych z charakterem człowieka, tak psychicznie zdrowego, jak i wykazującego objawy patologiczne. Nazwę stadny przyjął on dla opisywanego przez siebie popędu ludzkiego, jak sądzę, nie tylko ze względów tradycyjnych (wielu badaczy opisywało popędy czy instynkty o tej nazwie), ale i dla podkreślenia jego ciągłości w przebiegu ewolucji od niższych ssaków żyjących gromadnie do współczesnego człowieka. Niezależnie jednak od wskazania na te biologiczne koneksje sam autor zaznacza bliski związek, czy nawet analogię między funkcjonowaniem, tego popędu a syntonią Bleulera (por. Mazurkiewicz, 1924), którą w tym kierunku Bleuler – cyt. za Mazurkiewiczem 1958, określa jako instynktowne współdźwięczenie z otoczeniem. Syntonik jest jednolity, zlewa się z obecnym otoczeniem, z myślą, która go zajmuje, cała jego psychika nastraja się. Mazurkiewicz sądzi, że pierwsze przejawy popędu stadnego u dziecka możemy stwierdzić dopiero wówczas, gdy jego życia zainteresowania, uwaga, zdolność spostrzegania są już na tyle rozwinięte, że umożliwiają obudzenie się w nim odpowiedniego uczucia gromadnego, tj. uczuciowego współdźwięczenia z daną osobą. Zwraca przy tym uwagę na konieczność odróżniania autentycznego przejawu syntonii od zachowania się będącego reakcją warunkową związaną z innymi potrzebami, jak na przykład, radość niemowlęcia na widok matki. Radość ta nie jest wyrazem jakiegoś uczucia natury społecznej, ale przejawem utrwalania się już w pamięci dziecka przyjemnego wspomnienia matki zaspokajającej jego głód lub inne potrzeby fizjologiczne (Mazurkiewicz, 1958, s. 48). Mazurkiewicz twierdzi również, że podczas gdy prosta syntoniczność dziecka stanowi konieczny etap prawidłowego rozwoju popędu stadnego u każdego człowieka, a więc świadczy o prawidłowości rozwoju tego Osobnika, takie samo zjawisko u człowieka dorosłego świadczy już o nieprawidłowości rozwoju, a to dlatego, że w prawidłowym dalszym rozwoju psychicznym, w miarę aktywizacji coraz wyższych ewolucyjnie mechanizmów psychofizjologicznych, pojawiają się uczucia wyższe rozwojowo (skoordynowane z działaniem mechanizmów kierujących myśleniem logicznym, przyczynowo-skutkowym), które tłumią żywość i bezpośredniość uczuć niższych poddając je samokrytyce zastanowienia [więcej w: fabdent, nfzszczecin do włosów, nfzszczecin ]

0 thoughts on “Ich wlasciwe funkcjonowanie stanowi warunek wlasciwego rozwoju sprawnosci intelektualnych czlowieka”

Powiązane tematy z artykułem: fabdent nfzszczecin trójgraniec