Skip to content

Na tym, mozna zakonczyc przedstawianie pogladów i wyników badan dotyczacych napiec rozladowywanych przez poznawanie otoczenia

2 lata ago

440 words

I rzeczywiście, jak stwierdziła Susułowska, reakcje badawcze u dzieci lękowych przebiegają z większą trudnością i są słabsze. Jest to pośrednio dowodem istnienia napięcia związanego z potrzebą poznawczą. Na tym, można zakończyć przedstawianie poglądów i wyników badań dotyczących napięć rozładowywanych przez poznawanie otoczenia. Mimo że w żadnym z omawianych tu poglądów autorzy nie użyli terminu potrzeba w znaczeniu przyjętym w tej pracy, termin napięcie był stosowany w różnych znaczeniach, nadto posługiwano się w nich terminami tendencja, popędy, odruchy, reakcje – to jednak nie należy spierać się o nazwy. Pośrednio lub bezpośrednio są oni zgodni w tym, że przeciwnie niż asocjacjoniści w swoich klasycznych poglądach akcentują aktywność poznawania, zarówno w postaci rudymentarnej, przygotowującej do eksploracji odruchu orientacyjnego), jak też w jego formach wyższych (odruchu badawczego). Wynika też z ich poglądów niedwuznacznie, że dla wyjaśnienia aktywności poznawczej możemy przyjąć istnienie osobnego mechanizmu dynamizującego czynność orientacyjną, co z kolei potwierdza tezę pracy o występowaniu u człowieka, a także u zwierząt wyższych obok potrzeb samo zachowania – istniejącej ma równych prawach odrębnej potrzeby poznawczej, przejawiającej się w swoistych napięciach rozładowywanych przez czynności badawcze, eksploracyjne. W poszukiwaniu tych czynników związanych z czynnościami poznawczymi, których istnienie jest niezbędnym warunkiem normalnego funkcjonowania osobnika, możemy iść nawet dalej, nie ograniczając problemu do eksploracji tego, co nie jest znane. Przecież stwierdziliśmy już, że eksploracja nieznanego jest nie tylko warunkiem właściwego utrzymania równowagi zewnętrznej osobnika w danej sytuacji. Eksploracja ta odbywa się jakby na wszelki wypadek, jako czynność uruchamiana w każdej nowej sytuacji, nawet takiej, w jakiej nic jeszcze nie wiadomo o tym, czy przeprowadzenie czynności poznawczej będzie miało jakiekolwiek znaczenie praktyczne, nazwaliśmy to praktycyzmem poznawania. Eksperyment J. Davisa, wskazuje, że samo otrzymywanie informacji jest jednym z warunków sprawnej pracy regulacyjnej mózgu pozwala na jeszcze bardziej radykalne postawienie sprawy. Okazuje się, że nie tylko eksploracja nieznanego, ale sama czynność otrzymywania informacji z zewnątrz należy do warunków normalnego funkcjonowania osobnika – przy czym wpływa ona bezpośrednio ma równowagę wewnętrzną. Wprawdzie jest bardzo prawdopodobne, że efekty niespełnienia każdego z tych dwu warunków są różne w pierwszym wypadku powstaje napięcie otamowujące czynności nieprowadzące do eksploracji nieznanego, w drugim dochodzi do dezorganizacji funkcji regulacyjnej mózgu – niemniej obydwa zjawiska wymagają rozpatrzenia w tej samej płaszczyźnie mechanizmów zaspokajania potrzeby poznawczej [więcej w: bilirubina calkowita, royalmed łomianki, ergomed kraków ]

0 thoughts on “Na tym, mozna zakonczyc przedstawianie pogladów i wyników badan dotyczacych napiec rozladowywanych przez poznawanie otoczenia”

Powiązane tematy z artykułem: bilirubina calkowita ergomed kraków royalmed łomianki