Skip to content

Poniewaz zas w toku normalnego rozwoju refleksyjnosc rozwija sie zawsze

2 lata ago

419 words

Ponieważ zaś w toku normalnego rozwoju refleksyjność rozwija się zawsze, zrozumiałe jest, że w miarę dojrzewania psychicznego, następuje schizoidyzacja syntonii dziecięcej. Schizoid przeciwnie (syntonik zachowuje swą samodzielność w stosunku do świata zewnętrz prowadząca do tak zwanej schizoidii wtórnej, co jest pewną prawidłowością rozwojową, w przeciwieństwie do zatrzymania się na poziomie schizoidii pierwotnej, będącego przy zupełnym braku syntonii wyrazem patologicznego rozwoju i stwarzającego podłoże dla rozwoju charakteru psychopatycznego, podobnie jak niedorozwój popędu poznawczego jest często podłożem niedorozwoju intelektualnego. Formułując myśl tę prościej, można powiedzieć, że fakt braku syntonicznej reakcji u osoby dojrzałej psychicznie może być spowodowany albo przez aktywne zahamowanie tej reakcji stanowiące efekt wychowania albo przez niezdolność do takiej reakcji, zjawiskiem należącym do zakresu patologii rozwojowej. Tak więc popęd stadny pojawia się jako głównie endogenny, wewnątrzpochodny produkt rozwoju i uzależnia działalność człowieka od przeżyć i stanu psychicznego innych ludzi. Na życia czym polega to uzależnienie najwyraźniej ukazuje analiza kliniczna przypadków tak zwanych bezuczuciowych, zimnych psychopatów. Co się tyczy prawidłowego rozwoju, to Mazurkiewicz podobnie jak Bleuler i jego poprzednik, twórca pojęcia instynktu sympatii, Dupre opisuje to uzależnienie bardzo ogólnikowo jako współdźwięczenie i wynikające z niego współdziałanie. Mazurkiewicz przeprowadza wyraźną paralelę między syntonią, schizoidią a odpowiednimi typami proporcji dietetycznej i psychastetycznej Kretschmera (por. Mazurkiewicz 1958, s. 94). Cytuję za Łuniewskim (1932) – Mocą tego instynktu jednostka kojarzy się z istotami jej podobnymi, a jej zasadnicze dążenia egoistyczne i altruistyczne wynikające z instynktu samozachowawczego i rozrodczego zespalają się w harmonijną całość, potrzebną dla zapewnienia dziełu życia ciągłości w czasie i przestrzeni. 2. ANALIZA POJĘCIA KONTAKTU EMOCJONALNEGO W rozdziale poświęconym strukturze potrzeb orientacyjnych podkreśliłem, że u człowieka jako istoty społecznej należy przyjąć istnienie swoistej orientacji w psychice innych ludzi. Początki takiej orientacji można dostrzec właśnie w syntonii, czyli pozaintelektualnym współdźwięczeniu, stanowiącym pewnego rodzaju swoisty kontakt emocjonalny z kimś drugim; wobec tego potrzebę orientowania się w nastawieniu emocjonalnym innych ludzi należy nazwać potrzebą kontaktu emocjonalnego. Przystępując do bliższego omówienia związanych z nią zagadnień należy jednak bliżej określić samo pojęcie kontaktu emocjonalnego, ponieważ sprowadzenie go wyłącznie do syntonii – jak się zdaje – nie da się utrzymać [hasła pokrewne: ergomed kraków, attis nowogrodzka, irygator tantum rosa ]

0 thoughts on “Poniewaz zas w toku normalnego rozwoju refleksyjnosc rozwija sie zawsze”

Powiązane tematy z artykułem: attis nowogrodzka ergomed kraków irygator tantum rosa