Skip to content

Symwastatyna do zapobiegania zaostrzeniom w umiarkowanej i ciężkiej POChP AD 6

2 lata ago

401 words

Do dwóch grup badanych losowo przypisaliśmy 885 uczestników z POChP. W sumie 44% pacjentów stanowiły kobiety. Średni wiek pacjentów wynosił 62,2 . 8,4 lat, FEV1 41,6 . 17,7% wartości przewidywanej, a historia palenia wyniosła 50,6 . 27,4 lat. Nie było znaczących różnic między tymi dwiema grupami w odniesieniu do jakichkolwiek charakterystyk wyjściowych. Dalsze informacje dotyczące wizyty nie były dostępne dla 8 z 885 uczestników (0,9%), więc do analizy podstawowej włączono 430 pacjentów z grupy simwastatyny i 447 pacjentów z grupy placebo. Zaostrzenia POChP
Ryc. 2. Ryc. 2. Ostre zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc na osobę w ujęciu rocznym, według badania. Średnia (. SD) liczba zaostrzeń na osobę w roku była podobna w grupach otrzymujących simwastatynę i placebo: 1,36 . 1,61 za rozdrobnienie na rok i 1,39 . 1,73 za osobę na rok.
W okresie 1982 wystąpiły ostre zaostrzenia POChP: 965 zaostrzeń wśród 430 pacjentów w grupie otrzymującej symwastatynę i 1017 zaostrzeń wśród 447 pacjentów w grupie placebo. Wskaźniki zaostrzenia POChP były podobne w grupach otrzymujących symwastatynę i placebo: 1,36 . 1,61 zaostrzeń na osobę w roku i 1,39 . 1,73 za rok na osobę (P = 0,54) (ryc. 2). Nie stwierdziliśmy wpływu płci na stopień zaostrzenia.
Rycina 3. Ryc. 3. Wpływ symwastatyny na czas do pierwszego ostrego zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Nie było istotnych różnic między grupami w czasie do pierwszego zaostrzenia. Mediana czasu do pierwszego zaostrzenia wyniosła 223 dni (95% CI, 195 do 275) w grupie otrzymującej symwastatynę i 231 dni (95% CI, 193 do 303) w grupie placebo.
Mediana liczby dni do pierwszego zaostrzenia była również podobna w obu grupach: 223 dni (95% przedział ufności [CI], 195 do 275) w grupie otrzymującej symwastatynę i 231 dni (95% CI, 193 do 303) w grupa placebo (p = 0,34) (ryc. 3). Czas do pierwszego zaostrzenia w grupie otrzymującej symwastatynę był nieco krótszy u mężczyzn niż u kobiet, ale różnica ta nie osiągnęła istotności statystycznej (p = 0,09) (ryc. S1 w dodatkowym dodatku).
Na ciężkość zaostrzeń nie miało wpływu przydzielenie leku do badania ani płeć. Liczbę i nasilenie zaostrzeń w grupach otrzymujących simwastatynę i placebo przedstawiono w tabelach S2 i S3 w dodatkowym dodatku, a wskaźniki zaostrzenia według nasilenia przedstawiono w tabeli S4 w dodatkowym dodatku.
Łącznie 296 z 877 uczestników (33,8%) miało trzy lub więcej zaostrzeń podczas badania (155 pacjentów w grupie placebo i 141 w grupie otrzymującej symwastatynę, różnica nie była znacząca)
[przypisy: anestezjologia larsen, ober clinic, osteofity na krawędziach trzonów kręgów ]

0 thoughts on “Symwastatyna do zapobiegania zaostrzeniom w umiarkowanej i ciężkiej POChP AD 6”

Powiązane tematy z artykułem: anestezjologia larsen ober clinic osteofity na krawędziach trzonów kręgów