Skip to content

Terapia początkowa za pomocą FOLFOXIRI i Bevacizumab do przerzutowego raka jelita grubego AD 3

2 lata ago

416 words

Ocenę guza przeprowadzono centralnie. Drugorzędowe punkty końcowe obejmowały odsetek odpowiedzi, ogólny czas przeżycia, szybkość resekwencji przerzutów i częstość zdarzeń niepożądanych. Zdarzenia niepożądane zostały ocenione zgodnie z ogólnymi kryteriami terminologii dla zdarzeń niepożądanych (CTCAE) wydanym przez National Cancer Institute, wersja 3.0.11 Badanie zostało zaprojektowane przez trzech starszych badaczy akademickich i sponsorowane przez GONO. Bewacizumab do leczenia pacjentów włączonych do grupy eksperymentalnej dostarczył F. Hoffmann-La Roche, który nie miał innej roli w badaniu. Dane zostały zebrane przez sponsora i zostały przeanalizowane przez statystykę. Trzej starsi badacze akademiccy mieli dostęp do wszystkich danych i potwierdzili kompletność i dokładność zgłaszanych danych oraz przestrzeganie protokołu, który jest dostępny wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie. Wstępny projekt manuskryptu został napisany przez pierwszego i drugiego autora przy pomocy odpowiedniego autora. Wszyscy autorzy zmienili kolejne projekty i podjęli decyzję o przesłaniu manuskryptu do publikacji. Nikt, kto nie jest autorem, nie przyczynił się do powstania manuskryptu.
Pacjenci
Główne kryteria włączenia były w wieku od 18 do 75 lat, wynik oceny sprawności ECOG wynosił 2 lub mniej (pacjenci w wieku powyżej 70 lat byli uprawnieni, jeśli ich wynik oceny sprawności ECOG wynosił 0), histologicznie potwierdzony gruczolakorak okrężnicy lub odbytnicy, pierwszy występowanie choroby przerzutowej, która została uznana za nieresekcyjną z powodu działania leczniczego, mierzalną chorobą zgodnie z RECIST version 1.0, oraz odpowiednie funkcjonowanie szpiku kostnego, wątroby i nerek. Głównymi kryteriami wykluczenia były leczenie uzupełniające oksaliplatyną zakończone mniej niż 12 miesięcy przed nawrotem, neuropatia obwodowa stopnia lub wyższego według CTCAE wersja 3.0, dowody na obecność skazy krwotocznej lub koagulopatii, niekontrolowane nadciśnienie, klinicznie istotne zdarzenia sercowo-naczyniowe w ciągu 6 miesięcy przed rozpoczęciem badania, poważne zdarzenia sercowe wymagające leczenia, New York Heart Association – klasa II lub wyższa niewydolność serca oraz konieczność stosowania pełnej dawki leków przeciwzakrzepowych.
Leczenie
Pacjenci w grupie kontrolnej otrzymywali do 12 cykli FOLFIRI i bewacizumabu, składające się z 30-minutowego wlewu bewacizumabu w dawce 5 mg na kilogram masy ciała, 60-minutowego wlewu irynotekanu w dawce 180 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała, 120-minutowy wlew leukoworyny w dawce 200 mg na metr kwadratowy i bolus fluorouracyl w dawce 400 mg na metr kwadratowy, a następnie ciągły wlew 46-godzinny fluorouracylu do całkowita dawka 2400 mg na metr kwadratowy. Cykle powtarzano co 14 dni
[patrz też: trójgraniec, bilirubina calkowita, irygator tantum rosa ]

0 thoughts on “Terapia początkowa za pomocą FOLFOXIRI i Bevacizumab do przerzutowego raka jelita grubego AD 3”

Powiązane tematy z artykułem: bilirubina calkowita irygator tantum rosa trójgraniec