Skip to content

Ukierunkowane zmiany aktywujące kinazę w ostrej białaczce limfoblastycznej podobnej do Ph

2 lata ago

452 words

Ostra białaczka limfoblastyczna podobna do chromosomu Philadelphia (Ph-like ALL) charakteryzuje się profilem ekspresji genu podobnym do profilu BCR-ABL1-dodatniego ALL, zmianami genów czynnika transkrypcji limfocytów oraz słabym wynikiem. Częstotliwość i spektrum zmian genetycznych w białku podobnym do Ph i jego reakcja na hamowanie kinazy tyrozynowej są nieokreślone, szczególnie u nastolatków i dorosłych. Metody
Przeprowadziliśmy profilowanie genomowe 1725 pacjentów z prekursorowym limfocytem B ALL oraz szczegółową analizę genomu 154 pacjentów z ALL typu Ph-like. Zbadaliśmy funkcjonalny wpływ białek fuzyjnych i skuteczność inhibitorów kinazy tyrozynowej w mysich komórkach pre-B i ksenoprzeszczepach ludzkiego ALL podobnego do Ph.
Wyniki
Wszechstronność podobna do Ph podobała się częstości od 10% wśród dzieci z ALL o standardowym ryzyku do 27% wśród młodych dorosłych z ALL i była związana ze złym rokowaniem. Zmiany aktywujące kinazę zidentyfikowano u 91% pacjentów z Ph-like ALL; reorganizacja obejmująca ABL1, ABL2, CRLF2, CSF1R, EPOR, JAK2, NTRK3, PDGFRB, PTK2B, TSLP lub TYK2 i mutacje sekwencji obejmujące FLT3, IL7R lub SH2B3 były najbardziej powszechne. Ekspresja fuzji ABL1, ABL2, CSF1R, JAK2 i PDGFRB spowodowała proliferację niezależną od cytokin i aktywację fosforylowanego STAT5. Linie komórkowe i ludzkie komórki białaczkowe wyrażające fuzje ABL1, ABL2, CSF1R i PDGFRB były wrażliwe in vitro na dasatinib, rearanżacje EPOR i JAK2 były wrażliwe na ruksolitynib, a fuzja ETV6-NTRK3 była wrażliwa na kryzotynib.
Wnioski
Stwierdzono, że Ph-like ALL charakteryzuje się szeregiem zmian genomowych, które aktywują ograniczoną liczbę szlaków sygnałowych, z których wszystkie mogą być podatne na hamowanie za pomocą zatwierdzonych inhibitorów kinazy tyrozynowej. Próby identyfikujące białko podobne do Ph są potrzebne do oceny, czy dodanie inhibitorów kinazy tyrozynowej do obecnej terapii poprawi przeżycie pacjentów z tym typem białaczki. (Finansowane przez organizacje libańskich stowarzyszonych z Syryjczykami z Libanu i inne).
Wprowadzenie
Ostra białaczka limfoblastyczna (ALL) jest najczęstszym nowotworem wieku dziecięcego i główną przyczyną chorób i śmierci u osób dorosłych.1 ALL obejmuje wiele odrębnych jednostek charakteryzujących się rearanżacją chromosomów, zmianami strukturalnymi i mutacjami sekwencji, które zaburzają dojrzewanie limfatyczne, proliferację komórek, supresja wzrostu komórek i regulacja epigenetyczna.2 Nasze zrozumienie genetycznej podstawy ALL zostało przekształcone przez badania profilowania genomewidów, które zidentyfikowały wiele celów powtarzających się zmian genetycznych i zdefiniowały nowe podtypy ALL.
Dzieciństwo ALL występuje częściej w komórkach B niż w linii komórek T i obejmuje przypadki związane z hiperdiploidią, hipodiploidią i rearanżacjami chromosomalnymi prowadzącymi do chimerycznych genów fuzyjnych, w tym ETV6-RUNX1, TCF3-PBX1 i BCR-ABL1, jak również rearanżacji MLL i CRLF2
[przypisy: trójgraniec, ober clinic, ergomed kraków ]

0 thoughts on “Ukierunkowane zmiany aktywujące kinazę w ostrej białaczce limfoblastycznej podobnej do Ph”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: wypełnianie zmarszczek warszawa[…]

Powiązane tematy z artykułem: ergomed kraków ober clinic trójgraniec