Skip to content

Wystarczylo jednak kilkakrotne wzmocnienie bodzca obojetnego bezwarunkowym

2 lata ago

460 words

Wystarczyło jednak kilkakrotne wzmocnienie bodźca obojętnego bezwarunkowym, na przykład włożenie dziecku łyżki do ręki, nabranie nią pokarmu i włożenie do ust, aby u dziecka obudzić działanie mechanizmów czynności poznawczych. Dziecko po wielu latach zastoju psychicznego poddawane zabiegom pedagogicznym wzbogacającym jego świat doznań zmysłowych zaczyna rozwijać się psychicznie w szybkim tempie, przejawiając z czasem duże zainteresowanie otoczeniem (Mieszczerikow, 1960, Skopiański 1959). Nawiasem mówiąc, właściwa interpretacja i pogłębienie tych obserwacji być może pozwoliłoby na lepsze zrozumienie nie całkiem jeszcze jasnego związku wzmocnień homeostatycznych z rozwojem odruchu badawczego. Innym zjawiskiem wskazującym na związek między ubóstwem bodźców a przebiegiem rozwoju psychicznego jest tak zwane kiwanie się, które przybiera postać stereotypową i może trwać całymi godzinami. Zjawisku temu poświęciła osobną pracę Wanda Szumań (1935), która twierdzi, że powstaje ono w wyniku pozbawienia dziecka różnorodności bodźców i możliwości ruchu. Można by chyba przypuszczać, że kiwanie się dostarcza dziecku pewnych bodźców proprioceptywnych, mających niejako urozmaicić niesłychanie ubogie sytuacje, ponieważ jednak urozmaicenie to jest samo ubogie i bardzo stereotypowe, prędzej czy późnej musi prowadzić do tępienia i zaniku na pięć poznawczych ubóstwem bodźców zewnętrznych można również tłumaczyć uporczywość kiwania się. Przy braku podrażnień dopływających z eksteroceptorów tonus kory mózgowej dziecka jest zbyt słaby, aby przezwyciężyć błędne koło podrażnień kinestetycznych przechodzących każdorazowo w ruch. Mamy tu do czynienia z podobnym stanem rzeczy jak w wypadkach obniżenia pobudliwości po usunięciu różnych części kory mózgowej, lub też pod wpływem środków farmakologicznych. Badania nad zwierzętami przeprowadzone w tym zakresie przez Zielenyego, Popowa i Musiaszczikową (por. Sokołów, 1959, s. 6-7) wykazały, że odruch orientacyjny powstający w warunkach obniżenia pobudliwości kory mózgowej odznacza się niezwykle dużą uporczywością, to znaczy, że ten sam bodziec stale od ·nowa wywołuje reakcję orientacyjną, gdy u zwierząt w stanie normalnej pobudliwości kory mózgowej reakcja taka szybko wygasa, tzn. ulega szybkiej habituacji. Można przypuszczać, że obniżenie napięcia kory mózgowej związane z brakiem podrażnień zewnętrznych daje w efekcie taki sam rezultat inercyjny, czego wynikiem byłoby niekończące się kiwanie. Jeśli wziąć pod uwagę, że owe kiwające się dzieci są z anatomicznego punktu widzenia zupełnie normalne, należy stwierdzić, że upośledzenie umysłowe, które może wystąpić li nich w późniejszym okresie, będzie całkowicie produktem środowiskowym, związanym bezpośrednio z niedostatecznym rozwojem potrzeby poznawczej, a dopiero pośrednio z niedoczynnością mechanizmów poznawania stanowiącą rezultat niewystarczającej dynamiki poznawczej [hasła pokrewne: fabdent, royalmed łomianki, jelitówka u dorosłych ]

0 thoughts on “Wystarczylo jednak kilkakrotne wzmocnienie bodzca obojetnego bezwarunkowym”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta bielsko biała cennik[…]

Powiązane tematy z artykułem: fabdent jelitówka u dorosłych royalmed łomianki