Skip to content

Wystarczylo jednak kilkakrotne wzmocnienie bodzca obojetnego bezwarunkowym

11 miesięcy ago

460 words

Wystarczyło jednak kilkakrotne wzmocnienie bodźca obojętnego bezwarunkowym, na przykład włożenie dziecku łyżki do ręki, nabranie nią pokarmu i włożenie do ust, aby u dziecka obudzić działanie mechanizmów czynności poznawczych. Dziecko po wielu latach zastoju psychicznego poddawane zabiegom pedagogicznym wzbogacającym jego świat doznań zmysłowych zaczyna rozwijać się psychicznie w szybkim tempie, przejawiając z czasem duże zainteresowanie otoczeniem (Mieszczerikow, 1960, Skopiański 1959). Nawiasem mówiąc, właściwa interpretacja i pogłębienie tych obserwacji być może pozwoliłoby na lepsze zrozumienie nie całkiem jeszcze jasnego związku wzmocnień homeostatycznych z rozwojem odruchu badawczego. Innym zjawiskiem wskazującym na związek między ubóstwem bodźców a przebiegiem rozwoju psychicznego jest tak zwane kiwanie się, które przybiera postać stereotypową i może trwać całymi godzinami. Zjawisku temu poświęciła osobną pracę Wanda Szumań (1935), która twierdzi, że powstaje ono w wyniku pozbawienia dziecka różnorodności bodźców i możliwości ruchu. Można by chyba przypuszczać, że kiwanie się dostarcza dziecku pewnych bodźców proprioceptywnych, mających niejako urozmaicić niesłychanie ubogie sytuacje, ponieważ jednak urozmaicenie to jest samo ubogie i bardzo stereotypowe, prędzej czy późnej musi prowadzić do tępienia i zaniku na pięć poznawczych ubóstwem bodźców zewnętrznych można również tłumaczyć uporczywość kiwania się. Przy braku podrażnień dopływających z eksteroceptorów tonus kory mózgowej dziecka jest zbyt słaby, aby przezwyciężyć błędne koło podrażnień kinestetycznych przechodzących każdorazowo w ruch. Mamy tu do czynienia z podobnym stanem rzeczy jak w wypadkach obniżenia pobudliwości po usunięciu różnych części kory mózgowej, lub też pod wpływem środków farmakologicznych. Badania nad zwierzętami przeprowadzone w tym zakresie przez Zielenyego, Popowa i Musiaszczikową (por. Sokołów, 1959, s. 6-7) wykazały, że odruch orientacyjny powstający w warunkach obniżenia pobudliwości kory mózgowej odznacza się niezwykle dużą uporczywością, to znaczy, że ten sam bodziec stale od ·nowa wywołuje reakcję orientacyjną, gdy u zwierząt w stanie normalnej pobudliwości kory mózgowej reakcja taka szybko wygasa, tzn. ulega szybkiej habituacji. Można przypuszczać, że obniżenie napięcia kory mózgowej związane z brakiem podrażnień zewnętrznych daje w efekcie taki sam rezultat inercyjny, czego wynikiem byłoby niekończące się kiwanie. Jeśli wziąć pod uwagę, że owe kiwające się dzieci są z anatomicznego punktu widzenia zupełnie normalne, należy stwierdzić, że upośledzenie umysłowe, które może wystąpić li nich w późniejszym okresie, będzie całkowicie produktem środowiskowym, związanym bezpośrednio z niedostatecznym rozwojem potrzeby poznawczej, a dopiero pośrednio z niedoczynnością mechanizmów poznawania stanowiącą rezultat niewystarczającej dynamiki poznawczej [hasła pokrewne: fabdent, royalmed łomianki, jelitówka u dorosłych ]

0 thoughts on “Wystarczylo jednak kilkakrotne wzmocnienie bodzca obojetnego bezwarunkowym”

  1. [..] odnosnik do informacji w naukowej publikacji odnosnie: dentysta bielsko biała cennik[…]

Powiązane tematy z artykułem: fabdent jelitówka u dorosłych royalmed łomianki